Startpagina

Jaarplan 2013

Glanerbrug is één van de drie dorpen van Enschede, maar wel het meest “stedelijke”. Het is  een dorp met een eigen identiteit, een grensdorp met dorpse cultuurkenmerken en woonmilieus en daarmee een interessante woonplek voor ruim 13.000 inwoners. Binnen Glanerbrug zijn twee ruimtelijke structuurdragers te onderscheiden: De Gronausestraat is het hoofdlint waarlangs het kernwinkelgebied is ontstaan. Daarnaast bestaat er een stelsel van oude linten: De Kerkstraat, Tolstraat, Schipholtstraat, Ekersdijk, Zwarteweg, Bultsweg en Lonnekerweg. Deze oude linten hebben vanuit de historie een ontsluitingsfunctie voor het dorp. Typerend zijn de grote verscheidenheid van woningen en kavels, waardoor een levendig straatbeeld ontstaat.

De nieuwbouwwijken Oikos, Voskamp. Beekveld, “t Schild en Eilermarke zijn tegen het dorp aangebouwd, waarmee de grenzen met de stad zijn vervaagd. Met deze wijken beschikt Glanerbrug over verschillende woonmilieus, er is voor elk wat wils. Het gebied kent aan de oost- en westkant natuurlijke grenzen, door respectievelijk de Glanerbeek en het eco-park. 

Glanerbrug heeft een station aan de spoorlijn Enschede - Gronau met directe treinverbindingen naar Enschede en de Duitse steden Münster en Dortmund.  Door Glanerbrug ligt de HOV-baan oost, waardoor een snelle verbinding met het centrum van de stad mogelijk is. Vanoudsher vormt de Gronausestraat de verbindingsas met Duitsland. Door de aanleg van de Rijksweg N35/A35 is de zware verkeersfunctie van de Gronausestraat afgenomen, waardoor verblijfskarakter van de straat is verbeterd. Dat is versterkt door de herinrichting van de Gronausestraat, die in 2011 gereed is gekomen.

De verscheidenheid in woonmilieus  betekent ook verscheidenheid in sociaaleconomische  positie van bewoners. Het inkomensniveau van de bewoners van het oorspronkelijke dorp, bestaande uit de wijken Glanerveld, Bentveld, Bultserve, Schipholt en Glanermaten is iets lager dan dat van de nieuwbouwwijken die tegen het dorp zijn aangebouwd. Er zijn wijken die extra aandacht vragen. In de eerste plaats de Ontdekkingsreizigersbuurt, waarover later meer. Andere wijken waar sociaaleconomisch de vinger aan de pols moet worden gehouden zijn delen van de muziekbuurt, delen van ’t Bentveld en delen van de Bultsweg.

Glanerbrug is een actief dorp waar veel gebeurd op het gebied van bewonersparticipatie. De gemeente Enschede, Domijn en de Dorpsraad Glanerbrug zijn belangrijke spelers en partners in dit veld. Gezamenlijk werken zij aan verschillende initiatieven en projecten en hebben zij besloten om deze aan elkaar te koppelen en weer te geven in een ontwikkelingsplan Glanerbrug. Dit ontwikkelingsplan heeft de status van een werkdocument en dient een belangrijk doel om de eigen kracht van bewoners van Glanerbrug te benutten en te versterken. De invoering van het wijkbudget heeft daar ook een belangrijke bijdrage aan geleverd. Veel initiatieven van bewoners in de openbare ruimte zijn in het afgelopen jaar gehonoreerd en uitgevoerd.

Glanerbrug kent een rijk verenigingsleven, bij voorbeeld op gebied van sport en muziek. De Dorpsraad Glanerbrug vervult een actieve rol. Er is in 2010 een nieuwe ondernemersvereniging opgericht, de GO, die flink aan de weg timmert. Mede onder invloed van de Dorpsraad  is de eenheid de afgelopen tijd toegenomen. Een voorbeeld van meer eenheid is dat er in 2010 met brede steun een kunstgrasveld op Bultserve is gerealiseerd. Deze voorziening is een katalysator voor de samenwerking en voor de vergroting van de maatschappelijke betekenis van Bultserve, zoals genoemd in de Quick Scan. Ook is de veiligheid op het sportpark vergroot, en scholen en verenigingen hebben de handen ineen geslagen om sportieve en culturele activiteiten op elkaar af te stemmen.

De woningcorporatie Domijn heeft veel bezit in Glanerbrug en heeft een gebiedsvisie opgesteld waarin de plannen voor de wooncomplexen van Domijn beschreven staan. In de uitvoering van de visie trekt Domijn samen op met de Dorpsraad, de bewoners, de gemeente en andere partners.

Voor en samen met de wijk het Bentveld is er een wijkbeheerplan gemaakt. Dit wijkbeheerplan is een cyclisch proces, waarin een beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners voor hun woon en leefomgeving. Bewoners hebben actief mee gedacht over het onderhoud van de openbare ruimte en de leefbaarheid  in hun buurt en over de bijdrage die ze daaraan zelf kunnen leveren. Enkele resultaten zij de aanpak van het hondenpoepprobleem en de bewoners van de Wollegrasstraat en de Gentiaanstraat hebben mooie resultaten geboekt op het herinrichten van het groen en werken mee in het onderhoud daarvan.

Met alle partners is het sociale plan voor de Ontdekkingsreizigerbuurt geëvalueerd. Ondanks de inspanningen is de neerwaartse spiraal niet gestopt. Hoofdzakelijk wordt dit veroorzaakt door externe factoren als een relatief hoge mutatiegraad van bewoners en toename van het aantal huurders met sociale problemen. Niettemin kunnen we de ambities op sociaal- economisch terrein en op het gebied van de leefbaarheid niet al te hoog stellen, omdat de samenstelling van de populatie zich slechts beperkt laat beïnvloeden. De enquête ( Quick Scan) die in 2012 bij een groot deel van de bewoners is afgenomen bevestigen dat beeld. De uitkomsten en de aanbevelingen uit het rapport vormden een welkome aanvulling op de bestaande gegevens uit het sociaal plan. De aanbevelingen hebben een aantal overstijgende thema’s opgeleverd, die van richtinggevend belang zijn voor de bewoners en netwerkpartners. Het sociaal plan wordt met deze nieuwe inzichten in 2013 geactualiseerd.

Om een beeld te krijgen van wat ons volgend jaar te doen staat wordt per gebied een kleine greep uit de nu al bekende activiteiten en projecten weergegeven. Niet van allemaal, maar van die er uit springen.

Hoofdlijnen uit het koersdocument 2013 en uit de kooksessie dd 28 november 2012

 • Samen met Domijn en de Dorpsraad komen tot een gezamenlijke aanpak van vijf speerpunten: realiseren permanent jeugdhonk de Hut en verder ontwikkelen Brede School en kindcentrum, wijkbeheerplan Bentveld, uitvoeren acties uit quickscan Bultserve en uitvoeren sociaal plan Glanerbrug-Zuid (ontdekkingsreizigersbuurt).
 • Uitvoeren van het maatregelenpakket uit het project Veilige schoolomgeving, samen met medewerkers van de scholen, leerlingen, ouders, gemeente en politie om de verkeersoverlast bij Gerardusschool te verminderen.
 • Uitvoeren van de volgende fase van het wijkbeheerplan Bentveld.
 • Inzetten op sociale problematiek
 • Voor 2014 zoeken naar een oplossing van de overlast voor omwonenden van het winkelbedrijf Action aan de Nieuw Frieslandstraat
 • Aandacht voor de gevolgen van het landelijk drugsbeleid voor Glanerbrug door te zoeken naar maatwerk waardoor de overlast beheersbaar blijft.
 • Aandacht voor de veiligheid ( verlichting) rondom de Hut en het Cruijffveld
 • Onderzoeken waar jongeren legaal graffiti kunnen spuiten

Speerpunten uit WENS 2012

Voor de periode 2013-2016 zijn de onderstaande speerpunten benoemd door professionals en wijkraad:

 • Aanpak van drugsoverlast;
 • Aanpak van jeugdoverlast en bijbehorende vernielingen; 
 • Aanpak van sociale problematiek in de Ontdekkingsreizigersbuurt en op aangewezen hotspots.

Acties 

Doel: Verbeteren van de leefbaarheid (sociaal en fysiek).                        

Bouw jeugdhonk en inrichting buitenruimte. Ontwerp in overleg met bewoners en partners is besproken. De aanleg start na de bouw van het jeugdhonk.       

Bentveld opstellen 2e jaarschijf wijkbeheerplan

Bultsweg, afronding groenplan na herinrichting en vervanging riolering

Oikos aanleg infiltratie en transportriool in 4e wadi          

Redemptoristenpark: stimuleren en faciliteren van participatie bij groenonderhoud ism Dorpsraad en RIBW

Project schone portieken in de focusgebieden: Muziekbuurt, Reizigersbuurt en Bentstraat.

Extra ureninzet van huismeester bij overlastklachten in de focusgebieden Muziekbuurt en Reizigersbuurt.

           

Onderzoek naar mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen in relatie met cultuur rondom de volgende gebieden:

1. beleefbaar maken en herwaardering van de grensovergang over de Glanerbrug in relatie tot de herontwikkeling van de Gronausestraat

2. beleefbaar maken en herwaardering van de grensovergang bij het spoorviaduct  van de spoorlijn Enschede – Münster in relatie tot de herontwikkeling van het Redemptoristenpark aan de ene kant en sportpark Bultserve aan de andere kant

3. beleefbaar maken en ontsluiten van de Glanerbeek als grensovergang  en verbinding tussen Nederland en Duitsland in relatie tot ecologische opgave en herontwikkeling door Waterschap Regge & Dinkel

4. nieuwbouw van het Ariënshuis en in samenhang daarmee het terugbrengen van de huidige locatie tot de oorspronkelijke staat van het klooster

5. herontwikkeling/herinrichting parkzone Glanerbeek

Een oplossing vinden voor de overlast voor omwonenden van het winkelbedrijf Action aan de Nieuw Frieslandstraat      

Project Ariëns Glanerbrug

Project Ouverturestraat. Bevindt zich in de ontwerpfase. Fysiek zijn er geen werkzaamheden. Initiatief ligt bij de ontwikkelaar.

Samenlevingsopbouw

Doel: Versterken van de samenlevingsopbouw en vergroten van het buurtvermogen     

Uitwerken van het sociaal plan Ontdekkingsreizigerbuurt samen met de netwerkpartners            .

Faciliteren en ondersteunen bij de organisatie van het participatietraject/opbouwwerk in de Reizigersbuurt, incl bomenplan

Samenwerking opstarten met Saxion en Scoren in De Wijk: maatschappelijke stages en Taaltreffers.   

Participatie                           

Het terugdringen van bewegings-achterstand, door het aanbieden van extra bewegingslessen voor de groepen 1 en 2 door de combinatiefunctionaris.

Het opzetten van structurele MRT-lessen na schooltijd

Het opzetten van een Wijk Beweegteam in Glanerbrurg-Noord.

Structureel aanbod van Beweeg Wijs op 2 nieuwe scholen ( Gerardusschool Glanerbrug-Noord)           

Het aanbieden van sport-clinics onder-naschooltijd.         

Het aanbieden van peutergymnastiek op de peuterspeelzalen en kinderdagopvang

Veiligheid

Doel: Bevorderen van de fysieke en sociale veiligheid                             

Speerpunt aanpak woninginbraken. Via een incidentenoverleg komt in beeld waar de woninginbraken zijn. Er is extra aandacht voor de aangiftes, buurtonderzoek en gericht daderonderzoek.

Aanpak (jeugd)overlast

Jeugd wordt uit de anonimiteit gehaald en er wordt handhavend opgetreden. Structurele controle i.s.m. RTG (Regionale Toezichthouders Groep) op overlastgevende locaties. Bij piekmomenten of incidenten worden extra uren ingezet.

Speerpunt sociale problematiek. Deelnemen aan diverse overlegstructuren, spreekuren, aanpak huiselijk geweld, samenwerking met wijkteam.

De wijkagent houdt wekelijks een spreekuur samen met de Dorpsraad en gemeente (stadsdeelbeheer), waar bewoners met vragen op het gebied van veiligheid en samenlevingsopbouw terecht kunnen.

Onderzoek naar haalbaarheid ontwikkeling klooster Redemptoristenpark

Groot onderhoud woningen Schipholtstraat vanaf juni 2013.

Uitvoeren van het pakket van maatregelen beschreven in het project Veilige schoolomgeving: fysieke maatregelen, gedragsbeïnvloeding en handhaving.