Startpagina

Gentiaanstraat

Verslag bijeenkomst van 19 februari 2013 met bewoners, stadsdeelbeheer en Dorpsraad.               

Aanwezig: 13 personen die ±20 woningen vertegenwoordigen

 

Aanwezigen worden welkom geheten en er wordt uitgelegd dat de gemeente Enschede niet aan bezuinigingen ontkomt en er beperkte mogelijkheden zijn. Ook wordt er per project een afweging gemaakt of realisatie op kleine schaal en met behulp van de aanwonende mogelijk is.

Het betreft hier het project Gentiaanstraat, welke gestart is met het wijkbeheerplan “Bentveld”, en is in te delen in drie fases t.w.:

  • Fase 1. Betreft het middenplein. Een oude boom, zoals aangegeven op de kaart, wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe. Open plekken in het plein worden bestraat. Het geheel om meer ruimte te krijgen voor parkeren en verbetering van de leefbaarheid. Een groene uitstraling blijft in deze behouden. Op het plein wordt geen markering aangebracht voor parkeervakken. Praktijk wijst uit dat bewoners onderling de ruimte het beste kunnen inschatten en het gedrag zo moet zijn dat men in onderling overleg tot een maximale invulling van de ruimte komt. Aanwezigen vragen of het mogelijk is de ronding rondom de bomen te halveren om zodoende nog meer parkeerruimte en mogelijk ruimte voor Opstelling van de OTTO’s te krijgen. Hen wordt uitgelegd dat dit niet tot de mogelijkheden behoort en de gemeente de symmetrische uitstraling van het geheel wil behouden.
  • Fase 2. Betreft de parkeerplaatsen ter hoogte van de percelen nr: 10a Tot nr: 10d. Het betreft hier een gedeelte waar de bewoners zelf ook kunnen helpen. Mensen zullen moeten worden aangesproken op hun parkeergedrag. Ook zal er gezamenlijk een plek moeten worden gezocht waar de Otto,s een maal per week worden neergezet. Onder lichtpalen worden geen bomen geplaatst.

Het wordt de aanwezigen uitgelegd dat zij zelf zorg moeten dragen voor de financiële middelen die hiervoor benodigd zijn. Hen wordt uitgelegd hoe dit aan te vragen bij “Jij maakt de buurt” omdat de gemeente hier geen geld voor heeft. De aanvraag moet dan wel betrekking hebben op de saamhorigheid en verbetering van leefomgeving. Aanwezigen zeggen toe de aanvraag hiervoor snel in te dienen zodat mogelijk nog dit jaar tot uitvoering kan worden uitgevoerd. Aan aanwezigen worden enkele tips gegeven waar zij evt. een offerte kunnen aanvragen. (het betreft instanties waar de gemeente eerder zaken mee heeft gedaan en vertrouwen heeft in een correcte uitvoering.)

Aanwezigen vragen of er op de hoek een paal kan komen zodat men binnen de hiervoor aangegeven ruimte moet parkeren. Hen wordt duidelijk gemaakt dat de gemeente hier geen voorstander van is en het veelal aanwonende zijn die hier parkeren. Zij moeten elkaar op hun parkeergedrag aanspreken. De vakken worden duidelijk aangegeven.

  • Fase 3. Betreft een vijftal bomen worden geplaatst bij de ingang van de Gentiaanstraat, gezien vanaf de Zwarteweg. Afgesproken wordt dat men hieromtrent met de direct betrokkenen, t.w. de bewoners van twee a drie huizen die daar aan grenzen, contact op neemt en dit met hen bespreekt. (o.a. welke soort bomen, mogelijke plaats van de bomen en om mogelijke schade in de toekomst te voorkomen.) Gezocht moet worden voor een financiering van fase 3. Mogelijk kunnen deze werkzaamheden pas in 2014 worden uitgevoerd. Aanwezigen verzoeken alles te ondernemen om ook deze fase nog in 2013 te realiseren.

De oude grond zal gedeeltelijk worden verwijderd en worden vervangen door nieuwe bemeste grond. Dit voorkomt sterke toename van het onkruid. De aanwezigen wordt uitgelegd dat ook van hen enig onderhoud werkzaamheden mag worden verwacht.

Aanwezigen worden uitgelegd dat Glanerbrug er, v.w.b. onderhoud en niveau van het openbaar groen, er niet slecht bij ligt. (deze gedachte leefde onder de aanwezigen)

Aanwezigen begrijpen en stemmen in met het plan om gezamenlijk met het stadsdeelbeheer te werken aan verbetering van hun leefomgeving en daar waar mogelijk bij te dragen in het onderhoud. Zij geven aan deze wijze van samenwerken en communiceren met de gemeente Enschede zeer te waarderen en ook in de toekomst op prijs te stellen.

Bewoners vragen bij wie zij algemene klachten kunnen indienen. Antwoord telefonisch op nummer 4817600.

Aanwezigen worden bedankt voor het meedenken, meehelpen en advies geven, om tot een goed plan te komen waar we gezamenlijk aan werken en ons voor inzetten.