Startpagina

Bultsweg

Verslag bijeenkomst van 19 feb 2013 met de bewoners, stadsdeelbeheer en Dorpsraad.                  

Aanwezig: 9 bewoners

2½ jaar geleden heeft er al een overleg plaatsgevonden met bewoners van de woningen nr 154 tot nr 130 betreffende de invulling en verbetering van de openbare ruimte gelegen tussen en voor de aangegeven woningen. Er is toen verteld dat de door de bewoners ingediende voorstellen ter verbetering niet in het ontwerp van de algehele renovatie van de Bultsweg konden worden meegenomen en dat na de renovatie van de Bultsweg dit vervolg gesprek zal plaatsvinden.

Na invulling van de ingediende voorstellen is er een schets gemaakt die nu wordt gepresenteerd. Hierin zijn de wensen van de aanwonende verwerkt. De avond is bedoeld om te kijken of er voldoende draagvlak onder de bewoners is om met deze schets verder te gaan en tot uitvoering te komen. Als er nog wensen of opmerkingen of tekortkomingen zijn kunnen die deze avond worden ingebracht.

Uit het voorstel kwamen de volgende punten

 • er komt een beukenhaag van ±40 cm breedte tussen het trottoir en het gazon en ± 70 cm hoog. Men kan er van de andere kant van de straat nog overheen kijken en men kan vanuit de woningen en vanaf de straat de kinderen die op het gazon spelen zien.
 • Er komt kleur en meer bloeiende planten. Daarom is gekozen voor 2 soorten lage beplanting van max. 80 cm hoogte. Met de keuzes die gemaakt worden wordt er rekening gehouden met de financiële beperkingen en wordt er gezorgd voor een spaarzaam onderhoud. Voor het overige komt er gazon.
 • Aanwezigen geven aan dat er in hun omgeving een hondenpoep probleem is. Er wordt uitgelegd dat de gemeente Enschede veel tijd en geld steekt in dit probleem en dat hondenpoep een algemeen probleem is. De gemeente zorgt voor HUP’s, honden poepbakken en hondenrenvelden, maar het is en blijft een mentaliteitsprobleem onder de hondenbezitters. Het gaat hierbij om fatsoensnormen voor de medemens en voor de leefomgeving. Aanwezgen worden er op gewezen dat men de hondenbezitters kan aanspreken op hun gedrag en hen kan attenderen en verwijzen naar de dichtstbijzijnde HUP. Het probleem is het grootst in de wintermaanden, angezien dan het gras nog niet gemaaid wordt en de aanwezige hondenpoep zichtbaar blijft. Bekeken wordt of aan het verzoek van het plaatsen van 1 of twee hondenpoepbakken kan worden voldaan.
 • De gemeente Enschede heeft een vlekkenkaart waarop alle HUP’s zijn aangegeven. De gemeente is geen voorstander van het plaatsen van extra borden v.w.b. aanwijzingen betreffende HUP’s. Er staan al veel diverse borden in Glanerbrug en een teveel aan borden gaat averechts werken.
 • Ter hoogte van perceel 130 wordt gevraagd of er een beukenhaag kan worden doorgetrokken rondom de zandvlakte met de daar al aanwezige begroeiing. Dit zal de uitstraling van het geheel ten goede komen en visueel een geheel vormen. Voorstel wordt meegenomen en de bewoner van perceel 130 zegt toe dat hij na realisatie hiervan, voor het onderhoud van de aan zijn woning grenzende groenstrook zal zorgen. Dit zal dan op schrift worden vastgelegd. De gemeente zal vooraf de daar aanwezige rommel laten opruimen. Mogelijk gaat de bewoner van dat perceel over tot het kopen van dat stuk grond en verzoekt geïnformeerd te worden over de mogelijkheid hiervan.
 • Ter hoogte van perceel 154 staat een elektriciteitshuisje. Aangrenzende bewoner geeft aan dat het hekwerk stuk is. Afgesproken is dat de aanwonende (Hr Freriks) met de directeur van de Gerardusschool, de heer T. Lubbers, contact opneemt om te bespreken hoe en wanneer het hekwerk gerepareerd kan worden.
 • Bewoner van perceel 143 vraagt of er ook een speeltoestel geplaatst kan worden, aangezien er voor de kinderen in de leeftijd tot 4 jaar niets is. Uitgelegd is dat de gemeente juist kiest voor minder speelplekken en er overal in de gemeente speelplekken weg moeten. Uitbreiding zal dan ook moeilijk, maar niet onmogelijk zijn. Bewoners worden geadviseerd een aanvraag in te dienen bij “Jij maakt de buurt”aangezien het stadsdeel hiervoor geen financiën heeft. Uitgelegd wordt dat het gehele project als ook andere voorstellen en initiatieven voldoende draagvlak in de buurt moet hebben, waarbij het een gezamenlijk project is en bewoners bereidt zijn de helpende hand uit te steken.
 • Bewoners vragen of er bladkooien kunnen komen. Uitgelegd wordt dat de gemeente Enschede hier niet voor kiest. In het verleden is dit al eens uitgeprobeerd. Er wordt dan allerlei rommel bij en in gegooid waardoor de opruim en onderhoudskosten te hoog worden. Afgesproken wordt dat als de buurt meehelpt aan het onderhoud van het openbaar groen en zij b.v. de bladeren bij elkaar harken dit vooraf kunnen opgeven bij het stadsdeelbeheer. Het stadsdeelbeheer zal dan voor het ophalen van de bladeren zorg dragen.
 • Bewoners vragen of de bomen ter hoogte van perceel 142 tot aan 132 ook gesnoeid kunnen worden. Toegezegd wordt dat alle op het pleingebied staande bomen bekeken worden en indien deze gesnoeid moeten dat dit bij de aanpak van het project zal worden meegenomen.
 • Bewoners vragen of de renovatie van de Bultsweg afgerond kan worden. Er staan nog o.a. boomschotten en restanten van de werkzaamheden. Uitgelegd wordt dat er nog enkele nieuwe bomen worden geplaatst en dat bij alle bomen onderbeplanting komt. Dit wordt pas uitgevoerd als de aanpassing van het groenplein project zijn voltooid. Alle werkzaamheden kunnen dan in een keer worden uitgevoerd.
 • Bewoner van Nr 143 geeft aan dat de boom die voor hun uitrit geplaatst wordt niet kan overleven. Dit heeft zij ook al aangegeven bij de projectleider maar heeft hierover nog steeds geen antwoord gekregen. Zij gaat dit nog een keer melden en verzoeken wederom om daar geen boom te plaatsen.
 • Bewoners vragen bij wie zij algemene klachten kunnen indienen. Antwoord telefonisch op nummer 4817600.
 • Aanwezigen vragen of de sierbeplanting in de winter ook groen blijft? Antwoord; gedeeltelijk wel en over de juiste kleur van de bloeiende beplanting wordt nog nagedacht

Bewoners geven aan deze wijze van samenwerken en communiceren met de gemeente Enschede zeer te waarderen en ook in de toekomst op prijs te stellen.

 Aanwezigen worden bedankt voor hun inzet en het meedenken en meehelpen om tot een goede voortzetting van het gezamenlijke project te komen.