Startpagina

Rondostraat

Verslag bijeenkomst van 21 feb 2013 met de bewoners van nr 94-99, 100 – 106, 113 – 117, 107 – 110, stadsdeelbeheer en Dorpsraad

Aanwezig: 6 personen die ±22 woningen vertegenwoordigen

Alle aanwezigen worden welkom geheten en zij geven aan blij te zijn met dit overleg. Het overleg, dat al in september van 2012 zou plaatsvinden, is door diverse redenen uitgesteld en bewoners waren hiervan vooraf over geïnformeerd. Er wordt uitgelegd dat de gemeente Enschede niet aan bezuinigingen ontkomt en er beperkte mogelijkheden zijn. De aanpak van het openbaar groen is noodzakelijk geworden na het openbreken van de straat en het daardoor beschadigde en vernielde openbare groen.

 

Aanwezigen hebben een schets ontwerp gekregen. Hierop zijn door plaatsgebrek en om de schets zo overzichtelijk mogelijk te houden geen foto,s van het voorgestelde groen geplaatst. Deze zijn op internet te vinden.

Algemeen

Het doel van deze bijeenkomst is gezamenlijk tot een betere leefomgeving te komen, aanwonende bij elkaar te brengen en het onderlinge buurtcontact te stimuleren. Hieruit moet dan een verbetering van de buurt ontstaan die gezamenlijk – buurtbewoners en stadsdeelbeheer  – gedragen en onderhouden wordt.

Nieuw is dat buurtbewoners nu vooraf een terugkoppeling krijgen van de op hande zijnde uitvoering en zij worden op deze avond in de gelegenheid gesteld hun visie daarover te geven. Wat leeft er onder hen, hebben zij nog andere ideeen of stellen zij nog aanpassingen voor?

Aanwezigen spreken hun waardering en dank uit dat het stadsdeelbeheer in persoon aanwezig is en met hun in gesprek gaat.

Gebied A

Beplanting met ligustrum planten, zoals aangegeven op de schets. Deze beplanting dient de schuttingen te cammoufleren en kan mogelijk tot de hoogte van de schutting groeien. Deze kan eens in de 3 á 5 jaar worden teruggesnoeid.

Aanwezigen geven aan dat op deze plek veel afval gedumpt wordt. Er wordt aangegeven dat bij het aanbrengen vande nieuwe beplanting, eenmalig alles opgeruimd en netjes gemaakt wordt. Daarna zijn de aanwonende aan zet om dit in de gaten te houden en mensen op hun gedrag aan te spreken. Van nieuwe vervuiling moeten dan ook melding worden gedaan. Aanwezigen ergeren zich al lange tijd aan de slechte uitstraling van de buurt bij het binnenrijden van de Rondostraat.  Wijkbeheerder Raimond Senger (R.S.) geeft aan dat hier al verbetering is opgetreden en er stapsgewijs verder aan gewerkt wordt.

Aanwezigen vragen rekening te houden met hun eigendom grond, bij de beplanting achter de schuttingen. R.S. geeft aan dat er alleen beplanting plaatsvindt op gemeentegrond.

Aanwezigen vragen wat de mogelijkheid is van het kopen van de grond achter de woningen, grenzend aan de Schipholstraat. R.S. geeft aan dat hij daar niet over gaat en dat dit een andere afdeling binnen de gemeente betreft.  Voorwaarden dat een ieder dan bereid moet zijn tot kopen en dat er gekeken wordt wat er allemaal in de grond zit, zullen dan zeker aan de orde komen. R.S. doet intern navraag.

Een van aanwezige geeft aan al in september 2012 een brief gestuurd te hebben naar de gemeente aangaande de boom achter zijn huis en de mogelijkheid tot het kopen van de grond, maar hieromtrent nog steeds geen antwoord te hebben ontvangen. R.S. geeft aan om opnieuw een brief te sturen naar de betreffende afdeling.

Bewoners van perceel 96 en 97 vragen of het snoeien van de bomen meegenomen kan worden in het nieuwe schetsontwerp. R.S. geeft aan de bomen te bekijken en beoordelen. Ook de op de schets aangegeven paden die toegang geven tot de schuren (grenzende aan de Schipholstraat) zijn in werkelijkheid niet meer allemaal aanwezig. R.S. bekijkt dit.

Gebied B

Ook hier komt een ligustrum met een max. hoogte van 120 cm. Aanwezigen zijn ervan overtuigd dat dit mooi wordt maar vreest dat de vervuiling (veelal veroorzaakt door niet aanwonende) daardoor niet zal verminderen. R.S. geeft aan dat hierover dan ook meldingen moeten worden gedaan. Aanwezigen zijn voorstander van het aldaar plaatsen van groen met stekels. R.S. geeft aan dat dit niet de voorkeur van de groenontwerper heeft.

Ook wordt door de aanwezigen aangegeven dat de doorgang veel gebruikt wordt door fietsers en scooters en vragen of het mogelijk is dat er sluissysteem geplaatst wordt. R.S. geeft aan dit nog 6 mnd te willen aanzien en verzoekt aanwonende een registratie bij te houden hoeveel fietsers en scooters er gemiddeld per dag of week door gaan. Aanwonende zegt toe dit voor zover mogelijk te registreren. Er wordt de aanwezigen gewezen op de badelen van een fietssluis voor o.a. kinderwagens, ouderen en gehandicapte en minder validen.

Gebied C

Voorgesteld wordt hier een haagbeuk neer te zetten. Aanwonende verzoeken dit te vervangen door een taxishaag. Deze heeft er ook gestaan, blijft groen en geeft een mooiere uitstraling. R.S. geeft aan zich hier voor in te zetten. Ook wordt toegezegd dat er palen met draad tussen komt te staan zodat bezoekers niet door de taxishaag lopen maar er omheen.

Aanwezigen geven aan dat de zandbak kan worden verwijderd. Deze bak is al geruime tijd een kattenbak en er wonen weinig kinderen, met de daarvoor bestemde leeftijd, in de buurt. R.S. geeft aan zich in te zetten voor verwijderen van de zandbak. Aanwezigen zeggen t.z.t. zelf actie te nemen, “jij maakt de buurt” om een vervangend speeltoestel terug te krijgen. Wel wordt er gevraagd of op die plek tussen de zandbak en de haag, waar struiken hebben gestaan, er ook weer stuiken terug geplaats kunnen worden.  R.S. gaat dit bekijken.

Aanwezige vragen of het grasveld op de speelplek ook aangepakt kan worden. R.S. zegt toe dat er gras wordt bijgezaaid maar verdere aanpak niet in het bestek is opgenomen.

Gebied B en D

Aanwezigen geven aan dat er in dat gebied meerdere wellen zitten,  die verzakking van woning veroorzaakt hebben en waardoor scheuren in de muren van enkele woningen zijn gekomen. Zij hebben tot na dit overleg gewacht met melding hieromtrent te doen. De dorpsraad geeft aan dat dit goed afgehandeld moet worden en verzoekt de aanwezigen dan ook niet te wachten met melden, maar direct een melding te doen bij de verantwoordelijke instantie (dit is niet altijd standaard de gemeente)

Bewoners van perceel 105 vraagt of er in het gangpad naast perceel 106 ook eens door het stadsdeelbeheer gesnoeid kan worden. Zij doet dit nu al geruime tijd maar is van mening dat ook het stadsdeelbeheer dit eens mag doen. Verder geeft zij aan dat aan het einde van dit pad een vergeten stuk groen ligt wat slecht onderhouden en gesnoeid is. Zij vraagt of het ook mogelijk is dat achter de percelen 100 t/m 106 het stadsdeelbeheer het groenonderhoud daar aanpakt. R.S. bekijkt dit en neemt contact op met bewoner van perceel 105.

R.S. geeft uitleg wat het onderhoud groen “op basis niveau” inhoud. Aanwezig hadden hier geen weet van en schrokken van dat wat als “normaal” wordt gezien op basisniveau.

R.S. geeft uitleg over de wijkbudgetten mogelijkheden van “jij maakt de buurt” in Glanerbrug. Aanwezigen hebben al eerder gewerkt met “buurt in Actie” en gaan t.z.t. aanvragen indienen bij “jij maakt de buurt”.

R.S. geeft aan dat de verdere beplanting en aanpak naast de gevelzijde van de percelen 107 en 87 niet bij dit project behoren en bij een later project aan de orde komen.

 Aanwezigen worden bedankt voor het meedenken, meehelpen en advies geven, en we zijn tot een goed ontwerp gekomen waar we gezamenlijk aan gaan werken en ons samen voor gaan inzetten.