Nieuws 2016

Dorpsprogramma Glanerbrug 2016

In het najaar van 2015 zijn in Enschede ´De weken van de wijken´ georganiseerd. Doel van deze interactie tussen gemeente, wijkorganen en bewoners is om ideeën uit de samenleving op te halen en te vertalen in een wijkprogramma. Uit de oogst aan ideeën en wensen zijn realistische acties gedefinieerd die en haalbaar zijn en eigenaarschap hebben. Bewoners, Gemeente en Dorpsraad Glanerbrug werken op deze manier samen aan een betere buurt.

De acties die in de dorps- en wijkprogramma´s zijn opgenomen worden geplaatst op www.jijmaaktdebuurt.nl . Op die manier is voor iedereen zichtbaar waar aan wordt gewerkt. Het stadsdeelmanagement trekt samen op met de Dorpsraad om gedurende het jaar de plannen in uitvoering te krijgen.

Aan het eind van 2016 zal samen met de Dorpsraad Glanerbrug besproken worden op welke wijze een nieuw jaarprogramma geformuleerd kan worden.

Het Dorpsprogramma Glanerbrug 2016 omvat de volgende onderwerpen:

  • schone leefomgeving
  • veiligheid
  • jeugd en onderwijs
  • zorg en ondersteuning
  • werken en meedoen
  • sociale leefomgeving

Lees meer: Dorpsprogramma Glanerbrug 2016

Avondschouw 7 maart 2016

Maandag 7 maart heeft er een avondschouw t.b.v. de voortgang en gebeurtenissen rondom “de Hut”, het Cruyff Court en de omliggende basisscholen plaats gevonden.

Bij de avondschouw waren vertegenwoordigers van - als ook ouders van de scholen OBS-Zuid, Troubadour en Drakensteijn aanwezig. Verder waren de wijkagent, stadsdeelbeheer, omwonenden, de Grensstreek, Alifa jongerenwerk, woningbouwvereniging Domijn en de Dorpsraad Glanerbrug vertegenwoordigd.

Doelstelling

Het doel van de schouw is om tijdens de rondgang door het gebied de problemen en onveiligheden te inventariseren.

Lees meer: Avondschouw 7 maart 2016

Aangekondigde ontmanteling Zwembad Glanerbrug

Vanuit het verleden tot in het heden hanteert het zittende college van de gemeente Enschede een werkwijze waarbij (structurele) tekorten gedekt worden met meevallers of interne financiële verschuivingen. Zie bijvoorbeeld het sportbeleid. Jaar na jaar wordt deze werkwijze uitgevoerd, en een nieuw college zet deze methodiek voort door toedoen van hun onervarenheid, onkundigheid of mogelijk onbekwaamheid.

Bij de bouw van het buitenzwembad van Aquadrome en de aanleg van kunstgrasvelden is geen rekening gehouden met toekomstige onderhoudskosten en bij de bouw van het zwembad “de Brug” is er onvoldoende rekening gehouden met terugkerende onderhoudskosten. Hebben we het hier over bestuurlijk disfunctioneren of blijvende onwetendheid waardoor men dit niet eerder heeft opgemerkt. Niet eeuwig kan deze werkwijze als lapmiddel gebruikt worden en ongestraft blijven. Een werkwijze waar inwoners voor moeten boeten en zelfs aan moeten mee betalen. Een werkwijze waardoor keer op keer, bezuinigd wordt op dorp of wijk voorzieningen. We hebben het hier over voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het welzijn en de woon en leefomstandigheden van de inwoners van de gemeente Enschede

Lees meer: Aangekondigde ontmanteling Zwembad Glanerbrug

Bestaansrecht Enschedese dorps- en wijkraden

In de beantwoording op de brieven van 19 februari en 24 maart van dit jaar, deelt het college de constatering dat de advisering vanuit het ACWO anders is dan de oorspronkelijke bedoeling was.

De dorps en wijkraden Enschede spreken met dit schrijven hun ongenoegen uit over het door het college verzonden antwoord op bovengenoemde brieven. De dorps en wijkraden zijn van mening dat het college zich moet inzetten op het versterken van het gemeentelijk draagvlak ten aanzien van de wijk en dorpsraden en het verbeteren van de samenwerking, communicatie en het herstellen van wederzijds vertrouwen.

Uit de beantwoording door het college is te concluderen dat de gemeente Enschede kiest voor een vorm van participatie waar de wijk en dorpsraden in eerste instantie geen deel van uit maken. De gemeente wil inspelen op meer en betere interacties met bewoners en zet de wijk en dorpsraden, vertegenwoordigt in de ACWO (Advies Commissie Wijk Organen) daarom in de wacht.

Lees meer: Bestaansrecht Enschedese dorps- en wijkraden