Startpagina

Dorpsprogramma Glanerbrug 2016

In het najaar van 2015 zijn in Enschede ´De weken van de wijken´ georganiseerd. Doel van deze interactie tussen gemeente, wijkorganen en bewoners is om ideeën uit de samenleving op te halen en te vertalen in een wijkprogramma. Uit de oogst aan ideeën en wensen zijn realistische acties gedefinieerd die en haalbaar zijn en eigenaarschap hebben. Bewoners, Gemeente en Dorpsraad Glanerbrug werken op deze manier samen aan een betere buurt.

De acties die in de dorps- en wijkprogramma´s zijn opgenomen worden geplaatst op www.jijmaaktdebuurt.nl . Op die manier is voor iedereen zichtbaar waar aan wordt gewerkt. Het stadsdeelmanagement trekt samen op met de Dorpsraad om gedurende het jaar de plannen in uitvoering te krijgen.

Aan het eind van 2016 zal samen met de Dorpsraad Glanerbrug besproken worden op welke wijze een nieuw jaarprogramma geformuleerd kan worden.

Het Dorpsprogramma Glanerbrug 2016 omvat de volgende onderwerpen:

 • schone leefomgeving
 • veiligheid
 • jeugd en onderwijs
 • zorg en ondersteuning
 • werken en meedoen
 • sociale leefomgeving

 

 

Schone leefomgeving

Analyse

De inwoners in stadsdeel Oost geven een 7,3 gemiddeld als cijfer voor de kwaliteit van de leefomgeving. De inwoners van Oikos, Beekveld en Eilermarke geven een 7,6. De kern Glanerbrug geeft een 7,1. Het aantal meldingen in de woon- en leefomgeving is in Glanerbrug lager dan in de rest van stadsdeel Oost (13,6 per 100 inwoners). De kern Glanerbrug scoort bijna gemiddeld met 12,9 per 100 inwoners. Oikos, Beekveld en Eilermarke een 9,6 per 100.

Onderwerpen vanuit stadsdeelgesprek

 • Kwaliteit in onderhoud paden, pleinen en parken
 • Verminderen hondenpoep
 • Verminderen zwerfvuil
 • Schone lucht
 • Aandacht voor duurzaamheid (energie en afvalinzameling en bouw)
 • Geen onkruid op straten en paden

Ideeën vanuit Dorpsraad en functionarissenoverleg

 

 

Projecten uit wijkbeheersplan

 • Taxushagen Gronausestraat voorzien van opsluitbanden
 • Ontdekkingsreizigersbuurt fleuriger
 • Meer mooie bloemstroken zoals op Heidevlinder
 • Overige bloemrijke vakken Heidevlinder als parels in de wijk
 • Ecozone
 • Overlast duivenpoep ontdekkingsreizigersbuurt verminderen
 • Geluidswal Wernerveldstraat
 • Verfraaien van het Helderplein
 • De natuur opnieuw ontdekken met de landschapstuin
 • Het opnieuw inrichten van diverse speelplekken
 • Internationale boomfeestdagen
 • Senioren zwerfvuilwandelgroepen
 • Bewonersparticipatie op straatniveau

Doelen

 • Versterken verantwoordelijkheid voor eigen leefomgeving / schone leefomgeving
 • Dmv participatie kwaliteit van basis naar plusniveau brengen

Acties

 

Acties worden geplaatst op www.jijmaaktdebuurt.nl

 • Taxushagen Gronausestraat voorzien van opsluitbanden
  Eigenaar: Stadsdeelbeheer
 • Meer bloemstroken zoals in Eilermarke in combinatie met zelfbeheer
  Eigenaar: bewoners in samenwerking met stadsdeelbeheer
 • inzet huismeesters, spreekuur, Ondersteuning bewonersideeën
  Eigenaar: De Woonplaats
 • Hondepoep op olympiaveld verminderen, opschoonmiddagen organiseren
  Eigenaar: Bewoners Oikos
 • Verminderen duivenoverlast Ontdekkingsreizigersbuurt
  Eigenaar: Domijn

Veiligheid

Analyse

Het aantal woninginbraken in Glanerbrug ligt nagenoeg gelijk met het gemiddelde in Enschede (8 inbraken per 1.000 inwoners.
In Glanerbrug ligt dit percentage op 7 inbraken per 1.000 inwoners.

In het gebied wonen relatief veel sociaal zwakkere burgers. De aangiftebereidheid is gering. In 2014 is het huiselijk geweld gestegen, burenruzies zijn afgenomen. Jeugdproblematiek is aanwezig. Concentratie is v.n.l. bij De Hut. Groepen uit andere wijken komen er ook, er is aanwezigheid van jeugd met auto’s. Omwonenden geven aan dat er te weinig toezicht is op deze locatie.

Drugsproblematiek: Bepaalde groepen houden zich bezig met handel op drugs gericht op Duitsland. Toename te zien van Marokkaanse groepen uit West Nederland die in de regio dealeractiviteiten hebben.

Bron: Kennispunt Twente, indicatoren wijkbegroting Enschede Oost, april 2015.

Politie Twente, gebiedsscan Enschede Oost, oktober 2015

Onderwerpen vanuit stadsdeelgesprek

 • Geen overlast op straat, plein of in de buurt
 • Verkeersveiligheid
 • Verlichting openbare ruimte
 • Verminderen criminaliteit
 • Aanwezigheid politie en toezichthouders, cameratoezicht
 • Bereikbaar meldpunt voor onveiligheid en overlast

Ideeën vanuit Dorpsraad en functionarissenoverleg

 • parkeerdruk Bentveld verminderen met aanwijzen van 1 vaste parkeerplaats per woning. Overige is vrij
 • Kruispunt Kerkstraat – Gronausestraat veiliger maken voor fietsers en kwetsbare verkeersdeelnemers
 • Door op positieve wijze het groen open te maken op park Bultserve drugsoverlast verminderen

Doelen

 -

Acties

 

 

Acties worden geplaatst op www.jijmaaktdebuurt.nl

 • Onderzoek naar verbeteringen parkeren in Bentveld
  Eigenaar: Dorpsraad
 • Plan van aanpak Bultserve. Aandacht voor verminderen drugsoverlast

  Eigenaar: Stadsdeelbeheer met Dorpsraad in project Glanerbeekse bindingen

 

 • In kaart brengen van drugsoverlast
  Eigenaar: Dorpsraad met politie
 • Spreekuur in de wijk van politie, Dorpsraad en Gemeente Enschede
 • Uitbreiding KVO met veiligheidsapp

  Eigenaar: ondernemers, politie, brandweer, Dorpsraad en gemeente

Jeugd en Onderwijs

Analyse

In Glanerbrug zijn meer vroegtijdige schoolverlaters dan gemiddeld (5,7 % ten opzichte van 4,7 % gemiddeld in Enschede). Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder diploma of kansrijke startkwalificatie . Een groot deel van deze jongeren zijn woonachtig in het wijkdeel Eekmaat, het authentiek deel van het dorp aan de zuidkant inclusief muziekbuurt.

Over heel Glanerbrug gezien zijn veel jongeren (t/m 23 jaar) lid van een sportvereniging. In Enschede ligt het gemiddelde op 28%. In Glanerbrug op 51%. Wel zit er een groot verschil in Glanerbrug noord en zuid. In het Bentveld is bijvoorbeeld 76% lid van een sportvereniging en in Eekmaat 34%.

Onderwerpen vanuit stadsdeelgesprek

 • Gevarieerd aanbod vrijetijdsvoorzieningen jeugd en jongeren (verenigingen / clubs)
 • Ondersteuning aan ouders met opvoedvragen
  Goed onderwijs ook voor leerlingen met achterstand of voorsprong
 • Goede kinderopvang (peuterspeelzaal, kinderopvang, voor- en naschoolse opvang)
 • Aantrekkelijke speel- en ontmoetingsplekken voor jongeren
 • Geen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Ideeën vanuit Dorpsraad en functionarissenoverleg

 • Meer activiteiten voor jongeren
 • De Hut frequenter openstellen en vrijwilligers activeren hier te willen beheren.
 • Meer campagnes richting jongeren om activiteiten te promoten.
 • Glans- project gedragen en uitgevoerd door de scholen verbonden in het IKC Glanerbrug. Verbinding leggen met wijk functionarissen.

Doelen

 • Kinderen en jongeren kunnen zich optimaal ontwikkelen tot zelf- en/of samenredzame volwassenen? (zoveel mogelijk door gezin, school, buurt, evt. met inzet van (professionele) hulp?)
 • Overlast van jongeren reduceren
 • Groter percentage ouderbetrokkenheid en participatie bij het onderwijs.

Acties

 

 

Acties worden geplaatst op www.jijmaaktdebuurt.nl

Eigenaar: Wijkteam;

 • Preventieproject
 • Huiswerkbegeleiding (via basisscholen)

Eigenaar: Alifa;

 • Ontmoetingsgroepen
 • Triple P aanbod
 • Participatie kinderen (buitenbikkels)
 • Ondersteunen organisatie activiteiten voor kinderen
 • Inzet jongerenwerk (zie RGA)

Zorg en Ondersteuning

Analyse

In stadsdeel Oost is het aantal mensen met een Wmo-voorziening in vergelijking met heel Enschede relatief laag (9% ten opzichte van 11%).

In Bentveld/Bultserve is het percentage hoger, namelijk 15%. In dit wijkdeel is tevens het aantal mantelzorgers het grootst, namelijk 30%.

Onderwerpen vanuit stadsdeelgesprek

 • Zorg van familie / vrienden / buren bij ziekte of beperking (Mantelzorg)
 • Ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers
 • Zelf zorg kunnen kiezen die bij de situatie past
 • Een goed en snel bereikbaar ziekenhuis
 • Thuiszorg die aansluit op de vraag van de cliënt
 • Voorzieningen voor mensen met een beperking (rolstoel , huishoudelijke hulp, zorgtaxi)

Ideeën vanuit Dorpsraad en functionarissenoverleg

 •  Versterken van ontmoetingspunt Bruggerbosch voor licht dementerenden en hun mantelzorgers

Doelen

 • Versterken relatie professionele hulp en mantelzorg.
 • Bewoners zijn zoveel mogelijk zelf- en/of samenredzaam
 • Bevorderen betrokkenheid bij zwakkeren in de samenleving

Acties

 

 

Acties worden geplaatst op www.jijmaaktdebuurt.nl

 •  Meer bekendheid geven aan mogelijkheden van wijkcoach en functie van wijkteam

Eigenaar: wijkteam

Werken en meedoen

Analyse

Glanerbrug scoort op alle uitkomsten gemiddelde scores in vergelijking met Enschede. Het gemiddelde inkomen ligt op €21.000, gelijk aan het gemiddelde in Enschede. 15% procent van de inwoners leeft van een minimum inkomen (Enschede = 18%), 3,4% leeft op bijstandsniveau. Het aantal werkzoekenden ligt op 10% (t.o.v Enschede 11%).

Van alle ondernemers in Enschede is 22% gevestigd in stadsdeel Oost. Daarvan is 6,5% gevestigd in Glanerbrug. In Glanerbrug zijn t.o.v. Enschede meer ZZP-ers. 67% ten opzichte van 56%).

Onderwerpen vanuit stadsdeelgesprek

 • Betere kansen op de arbeidsmarkt

Ideeën vanuit Dorpsraad en functionarissenoverleg

 • Hulp bij sollicitatie
 • Verkleinen van de afstand tot arbeidsmarkt
 • Meer participatie van mensen in de eigen omgeving

Doelen

 -

Acties

 

 

 

Acties worden geplaatst op www.jijmaaktdebuurt.nl

 • Opzetten Wijkdienstencentrum
  Eigenaar: Dorpsraad i.s.m. stadsdeelmanagement en Arcon en Alifa
 • Bewoners hoger op de participatieladder middels project Schatmeester
  Eigenaar: Alifa

Sociale leefomgeving

Analyse

In stadsdeel Oost wonen 38.589 inwoners (peildatum 01-01-2015). 8,3% van de Enschedese bevolking woont in Glanerbrug. Er woont veel jeugd in Glanerbrug, 25% is jonger dan 17 jaar. 13% is ouder dan 65 jaar (gemiddeld in Enschede is dat 16%). Het aantal eenoudergezinnen is in relatief hoger (18% t.o.v. 13% in Enschede). Het aantal allochtonen (niet westers) is lager dan in Enschede gemiddeld (9% tegenover 15%).

Van het totale woningbestand in Enschede is 51% huurwoning. Glanerbrug kent een percentage huurwoningen van 29%. De gemiddelde woz-waarde (€169.000) van koopwoningen ligt iets hoger dan het Enschedese gemiddelde (€167.000).

Onderwerpen vanuit stadsdeelgesprek

 • Bewoners kennen elkaar
 • Bevolkingssamenstelling in de buurt (opleiding, leefstijl, afkomst, leeftijd)
 • Bewoners zijn actief als vrijwilliger in de buurt
 • Geen discriminatie op grond van afkomst geloof of seksuele geaardheid
 • Buren helpen elkaar waar nodig
 • Weinig verhuizingen in de buurt
 • Aanwezigheid van ontmoetingsplekken in de buurt
 • Aanwezigheid van winkels in de buurt
 • Aanwezigheid van bedrijven in de stad

Ideeën vanuit Dorpsraad en functionarissenoverleg

 -

Doelen

 -

Acties

Acties worden geplaatst op www.jijmaaktdebuurt.nl

 •  Organiseren van buurttafels
 • ondersteunen van buurtactiviteiten zoals buitenspeeldag, burendag

Eigenaar: Alifa