Startpagina

Aangekondigde ontmanteling Zwembad Glanerbrug

Vanuit het verleden tot in het heden hanteert het zittende college van de gemeente Enschede een werkwijze waarbij (structurele) tekorten gedekt worden met meevallers of interne financiële verschuivingen. Zie bijvoorbeeld het sportbeleid. Jaar na jaar wordt deze werkwijze uitgevoerd, en een nieuw college zet deze methodiek voort door toedoen van hun onervarenheid, onkundigheid of mogelijk onbekwaamheid.

Bij de bouw van het buitenzwembad van Aquadrome en de aanleg van kunstgrasvelden is geen rekening gehouden met toekomstige onderhoudskosten en bij de bouw van het zwembad “de Brug” is er onvoldoende rekening gehouden met terugkerende onderhoudskosten. Hebben we het hier over bestuurlijk disfunctioneren of blijvende onwetendheid waardoor men dit niet eerder heeft opgemerkt. Niet eeuwig kan deze werkwijze als lapmiddel gebruikt worden en ongestraft blijven. Een werkwijze waar inwoners voor moeten boeten en zelfs aan moeten mee betalen. Een werkwijze waardoor keer op keer, bezuinigd wordt op dorp of wijk voorzieningen. We hebben het hier over voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het welzijn en de woon en leefomstandigheden van de inwoners van de gemeente Enschede

Het zittende college heeft besloten dat twee zwembaden en zes gymzalen op termijn gesloten moeten worden om jaarlijks bijna één miljoen euro te bezuiniging op het sportbedrijf in Enschede. Zwembad De Brug in Glanerbrug moet vanaf volgend jaar sluiten, Het Slagman moet plaats maken voor nieuwbouw.

Het college van Enschede heeft de afgelopen tijd onderzocht hoe de bezuiniging van bijna één miljoen euro gerealiseerd kan worden. Naast het sluiten van de zwembaden, moeten ook zes van de 31 gymzalen sluiten.

Natuurlijk, het welzijn en de woon en leefomstandigheden van de dorpen en wijken kan nog verder achteruit. Bewegen, fitheid en gezondheid is niet meer belangrijk genoeg en het leren zwemmen in betaalbare zwembaden is ook niet meer aan de orde. Een aantal kleedgebouwen moet worden overgedragen aan sportverenigingen en samen met het efficiënter gebruiken van onder meer voetbalvelden, waardoor minder onderhoud nodig is, moet de bezuiniging van één miljoen euro worden gehaald.

Wat een wonderlijke wereld, dat we nu ineens gaan beseffen dat er onderhoud gepleegd dient te worden en dat we efficiënter met bestaande faciliteiten om moeten gaan. Dit gaan we dan realiseren door de bestaande faciliteiten af te stoten zodat we geen onderhoud hoeven uit te voeren en kunnen overgaan tot nieuwbouw? Natuurlijk daar maken we of verschuiven we dan wel geld voor vrij!

Wij vragen ons af in welk mate er door het college over de gevolgen is nagedacht. Is er gekeken naar wat er voor de inwoners van Glanerbrug, toevallig of niet we vallen ook onder de gemeente Enschede, over vijf à tien jaar nog over is van onze woon en leefomstandigheden en wat er over enkele jaren voor ons als gewonen burger nog betaalbaar is?

Leegstand of minimaal gebruik van sportaccommodaties en andere sociale gebouwen wordt mede veroorzaakt door de te hoge huur of woonlasten.

Het college van Enschede zegt te hebben onderzocht hoe de bezuiniging van bijna één miljoen euro het beste gerealiseerd kan worden. Natuurlijk kan men kiezen voor het sluiten van de huidige voorzieningen, om daarna te ontdekken dat voor de fysieke en geestelijke gezondheid van de Enschedese gemeenschap, bewegen en betaalbare sport noodzakelijk is.

Er moet dus worden ingegrepen om financieel gezond te worden, maar nader onderzocht dient te worden of het motiveren tot en het (vrijwillig of verplicht) inzetten van werkelozen en bijstandsgerechtigde hieraan kunnen of zelfs moeten bijdragen.

Samen werken aan samenwerken dient dan ook de uitgangsstelling te zijn van waaruit men samen met de inwoners van Enschede iets opbouwt en onderhoud.

Vooropgesteld zal het gemeentelijke beleid op de schop moeten. Het hap snap beleid, waarbij het ene gat met het andere gat gestopt wordt en er met gemeentelijke gelden wordt geschoven en verschoven, moet worden beëindigd.

Het moge duidelijk zijn dat het onacceptabel is voor de Glanerbrugse bevolking, dat het zwembad “de Brug” gesloten wordt. Sluiting zal een verdere achteruitgang van de Glanerbrugse economie en welvaart tot gevolg hebben. Inwoners van omliggende wijken en gemeentes zullen minder reden hebben het dorp te bezoeken en daar hun inkopen te doen. Heeft het college er over nagedacht wat dat voor een dorp als Glanerbrug betekent?

Grote steden in diverse landen hebben in het verleden al ingezien en aangetoond dat een goede entree van de stad met goede faciliteiten, te weten de dorpen en wijken, erbij toedraagt dat meer mensen van buitenaf het centrum van de stad gaan bezoeken.

Nieuwbouw is geen garantie voor goed gebruik en voldoende bezetting. Immers scholen, verenigingen en particulieren hebben ook dan niet altijd de financiële middelen om duur entree en duur vervoer in te zetten om bij een (nieuw) zwembad te komen. Het gevolg is dan ook een minimaal gebruik van het (nieuwe)zwembad en dus een verliesgevend gebouw. Natuurlijk, het college kan ook dan weer bepalen dat de burger dit betaalt, maar ergens en hopelijk zeer binnenkort zal het college gaan beseffen dat het zo niet langer door kan gaan en beseffen dat ze de rekening voor hun eigen falen zelf moeten betalen.

De dorpsraad Glanerbrug is tegen sluiting van het zwembad en tegen de verdere sluitingen van de openbare voorzieningen in het dorp.